afspraken & voorwaarden

ORGANISATIE en afname diensten THORN IN MY SIDE

Deze website, inclusief de aangeboden diensten, wordt beheerd door Thorn in my side BV, Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen (KBO BE0735.924.449), tevens organisator van het Thorn in my side festival ’21. GEBRUIKER Ieder die onze website bezoekt, louter of met het oog op afname diensten. BEZOEKER : Eenieder die een festivalticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan.  HANDELSAGENT : Eventbrite(www.eventbrite.be)

Thorn in my side BV leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens het festival op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid waar wij geen controle over hebben, geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling. Deze AV beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van de BEZOEKER, de HANDELSAGENT en THORN IN MY SIDE BV De BEZOEKER die één of meerdere bestellingen verricht, erkent de AV integraal gelezen en aanvaard te hebben vooraleer de overeenkomst finaal gesloten werd. Deze AV zijn steeds beschikbaar op onze website www.thorninmyside.be/festival. Met TICKET wordt bedoeld: alle toegangstickets voor het festival die aangekocht kunnen worden via het officiële verkoopkanaal; via eventuele aankoop op locatie tijdens het festival of via VRIJKAART (niet limitatief).

TICKETS BESTELLEN, RESERVEREN EN BETALEN

De BEZOEKER koopt één of meer TICKETS voor de huidige editie, voor een specifieke datum en voor het festival via het officiële verkoopkanaal via de HANDELSAGENT. Niet gebruik van een TICKET door de BEZOEKER volgens de specifieke modaliteiten resulteert in het ‘vervallen’ van een TICKET waarbij de BEZOEKER geen recht heeft op gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Een besteld of aangekocht TICKET wordt niet teruggenomen, terugbetaald of geruild. Er is geen herroepingsrecht mogelijk.  Elke reservering of bestelling is pas finaal na ontvangst van de bevrijdende betaling van de verschuldigde geldsom aan de HANDELSAGENT ter afronding van het bestelproces Elk TICKET wordt conform de wetgeving als een ALL-IN (B2C) prijs duidelijk weergegeven. • Een service fee van het TICKET bestaande uit een percentage van de nominale waarde. Hiermee wordt de HANDELSAGENT vergoed voor zijn initiële prestatie, namelijk het begeleiden van het bestel- en betalingsproces, administratie, gebruik van zijn software systemen, de levering van het TICKET, het aanbieden van customer service…  Deze dienst vertegenwoordigt de prestatie van de HANDELSAGENT en is voltooid bij de finalisatie van het bestelproces en het leveren van de TICKET(S). Deze service fee is in ieder geval definitief verworven door de HANDELSAGENT, zelfs in het geval van een overmacht / annulatie. Het verzakingsrecht is niet van toepassing daar de dienst onmiddellijk wordt uitgevoerd. Verlies of diefstal van een TICKET behoort tot de verantwoordelijkheid van de BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling. Bestel en koop TICKET(S) enkel online, rechtstreeks bij het officieel verkoopkanaal van Thorn in my side BV. Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het festival. De houder van gekopieerde TICKET(S) zal bijgevolg de toegang worden geweigerd. Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procedé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Wijzigingen in de programmatie of het festivalconcept geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het TICKET. Aansprakelijkheid van Thorn in my side BV ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: het optreden van omstandigheden waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) krachtens de overeenkomst en/of het festival onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt. Onder deze omstandigheden wordt verstaan: natuurgeweld (met inbegrip van maar niet beperkt tot lawines), onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de partijen valt, voor zover van toepassing.

Slechte weersomstandigheden worden in principe niet beschouwd als een gebeurtenis van overmacht, op voorwaarde echter dat, indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of bedreigend genoeg zijn voor een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, dergelijke weersomstandigheden worden beschouwd als een gebeurtenis van overmacht. Wordt beschouwd als overmacht en in de ruimste zin mogelijk: de annulatie door een lokale of hogere overheid alsook een beslissing door Thorn in my side BV zelf als zou blijken dat door wijzigende omstandigheden het initieel bedoelde concept toch niet kan plaatsvinden met de beoogde capaciteit of bij een gebrek aan interesse in het FESTIVAL ten gevolge van de diverse (tijdelijke) maatregelen en omstandigheden die gelinkt worden  aan de pandemische situatie en haar nasleep of in het kader van de algemene veiligheid. De BEZOEKER van TICKET(S) bevestigt afstand te doen van enig verhaal van zijn TICKET(S) of vouchers in een overmacht-situatie en met inbegrip van de initiële service fee die reeds betaald werd aan de HANDELSAGENT. Persoonlijke overmacht van de BEZOEKER geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling. 

FESTIVALREGLEMENT

ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET FESTIVAL De toegang tot het festivalterrein kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden., indien de bezoeker zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement Dit zonder gehele of gedeeltelijke terugbetaling van TICKET(S).. Betreding van het festivalterrein impliceert dat de BEZOEKER instemt met alle preventieve en controlerende maatregelen die Thorn in my side bv en zijn aangestelde veiligheidspartners nemen, met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen, het verifiëren van de identiteit en het eventuele Covid Safe Ticket (CST), gelinkt aan de Covid Safe-app. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot intrekking van het toegangsrecht van de BEZOEKER. Het is de BEZOEKER niet toegestaan om huisdieren, professionele foto-, film- of andere opname-apparatuur, dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens en scherpe (steek)voorwerpen, of eender welk ander voorwerp dat door Thorn in my side bv als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het festivalterrein.

OVERIGE BEPALINGEN

Thorn in my side BV of een aangestelde mediapartner kan ter promotie en/of (concert-)registratie van het festival beeld- en/of geluidsopnamen maken van de BEZOEKER. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder dat Thorn in my side bv een vergoeding aan de BEZOEKER verschuldigd is of zal zijn. Bij betreding van het festivalterrein doet de BEZOEKER afstand van zijn/haar portretrecht.  In aanloop van en tijdens het festival is er een circulatie- en mobiliteitsplan van kracht, met diverse eenrichtingsstromen en parkeerverboden. 

CORONA-MAATREGELEN

Thorn in my side bv leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens het festival op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling. Omdat THORN IN MY SIDE FESTIVAL 21 een klein evenement is met minder dan 400 bezoekers zijn er GEEN extra coronamaatregelen van kracht (situatie 6 september 2021). Indien er toch maatregelen worden opgelegd zal dat via deze website tijdig worden gecommuniceerd.

back to home