privacy policy

Privacy Beleid Thorn in my side BV 1 juli 2021

Alvorens de websites, producten en diensten van THORN IN MY SIDE BV te gebruiken raden we je aan dit privacy beleid aandachtig te lezen. Jouw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. We maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

A. Draagwijdte en doel van deze privacy policy


1. Algemeen beleid inzake privacy bescherming

THORN IN MY SIDE BV hecht belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van haar klanten en van de gebruikers van haar diensten. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken.

2. Toepassingsgebied van ons privacy beleid

Dit privacy beleid inzake bescherming van persoonsgegevens (het  “privacy beleid”) beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel, waar we deze gegevens bewaren en gedurende welke termijn.

3. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

THORN IN MY SIDE BV is een besloten vennootschap ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer KBO  BE0735.924.449,met maatschappelijke zetel  te Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen  (“THORN IN MY SIDE BV” of “wij”).

THORN IN MY SIDE BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de THORN IN MY SIDE BV websites en applicaties. Daarenboven kan THORN IN MY SIDE BV gebruik maken van (zorgvuldig geselecteerde) verwerkers. Dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die in opdracht van THORN IN MY SIDE BV persoonsgegevens verwerken.

4. Wijzigingen

We kunnen dit privacy beleid te allen tijde wijzigen. Wanneer THORN IN MY SIDE BV wijzigingen aanbrengt in dit privacy beleid, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

B. Verwerking van persoonsgegevens door THORN IN MY SIDE BV


1. Personen van wie gegevens worden verzameld

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van

 • gebruikers, die de THORN IN MY SIDE BV websites bezoeken ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op gebruik van onze diensten (de “gebruikers”) en
 • klanten van de THORN IN MY SIDE BV service tools, applicaties en licentienemers van de services van THORN IN MY SIDE BV of de afzonderlijke tools.


2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, gegevens over bezoeken aan de website, contactgegevens van jezelf en andere contacten die je meedeelt..

 • Gegevens die je zelf verstrekt

Soms verstrek je zelf vrijwillig rechtstreeks persoonsgegevens aan ons bv voor het gebruik van de THORN IN MY SIDE BV tools.. Het betreft dan gegevens zoals onder meer je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, facturatiegegevens en offline en online identificatiegegevens van de gebruikers, waaronder gegevens van sociale media accounts.

 • Gegevens die we verzamelen via de website

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel.
Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren.
Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen. Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt.

3. Waarom verzamelen we je gegevens?

We hebben je gegevens nodig om je onze diensten te kunnen aanbieden. In de eerste plaats het gebruik van de THORN IN MY SIDE BV tool en services maar ook voor communicatie, klanten- en facturatiebeheer. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken je gegevens om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • Verwerking met het oog op dienstverlening

De gegevens die we je vragen bij het aanmaken van je profiel of een account, hebben we nodig om onze overeenkomsten met jou te kunnen naleven. Verwerking met het oog op communicatie

Je gegevens kunnen ook gebruikt worden om je marketing mails te sturen. In de mails kunnen onder andere actualiteiten, evenementen, nieuws, nieuwe diensten en producten staan waarover we je willen informeren.

4. Wie heeft toegang tot je gegevens?

Thorn in my side BV vzw beheert je gegevens en zal deze nooit verkopen. Om onze dienstverlening te kunnen vervullen, kunnen we wel beroep doen op andere partijen. Die respecteren altijd de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van betalingen  enzovoort.
In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van je persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n situaties zullen we uiteraard meewerken.

5. Waar bewaren we je gegevens?

Jouw gegevens worden in België bewaard.
De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld buiten de Europese Unie.

6. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze relatie met gebruikers/bezoekers.. Wij bewaren je e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.
Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt kunnen worden indien er een geschil zou optreden. In dat geval zullen we ons ook aan die langere bewaartermijn houden.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen wanneer jij en/of de gebruikers via de THORN IN MY SIDE BV-websites betalingsgegevens verstrekken.
Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

C. Uitoefening van rechten ten aanzien van persoonsgegevens

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de privacy wetgeving. Je kan bv. eventuele onjuiste of onvolledige gegevens (laten) verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.

Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je op deze website vindt.

Wat houden jouw rechten in?

 • Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden.
 • Je kan foutieve persoonsgegevens laten verbeteren
 • Je kan persoonsgegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen.
 • Je kan je persoonsgegevens laten doorsturen naar een andere partij.
 • Je kan vragen je persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Dit doe je door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid in de marketingmail.
 • Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

D. Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens of heb je bepaalde vragen omtrent je rechten? Contacteer dan onze verantwoordelijke per post op het adres Lange Lozanastraat 142 2018 Antwerpen of telefoneer ons op 0472847332

E. Diverse bepalingen

 • Rechtskeuze – Dit privacy beleid is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van België.
 • Deelbaarheid – Als een bepaling van dit privacy beleid als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de rest van de privacy beleid worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen.
 • Voortbestaan – De bepalingen in dit privacy beleid, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.
back to home